Porównując zestaw genów zawarty w genomie bakterii z poznanymi wcześniej, możemy wyciągnąć wnioski na temat jej fizjologii i trybu życia bez konieczności wykonywania żmudnych testów laboratoryjnych. Wielu uczonych upatruje w genomice porównawczej przyszłość badań mikrobiologicznych, zwłaszcza że przy dzisiejszym stanie techniki sekwencjonowanie stosunkowo niedużych genomów bakterii nie stanowi już nadzwyczajnego wyzwania, jakim było jeszcze kilka lat temu. Podobnie mikrobiologia medyczna korzysta ze zdobyczy genomiki – porównanie sekwencji genomu patogennego szczepu bakterii z jego odpowiednikiem pochodzącym ze szczepu obojętnego dla człowieka pozwala szybko zidentyfikować geny i ich produkty odpowiedzialne za patogenezę. Dzięki temu będzie można projektować leki nowej generacji – działające skuteczniej i bardziej wybiórczo niż dotychczasowe. Równie wiele cennych informacji dostarcza klasyfikacja genów paralogicznych w obrębie danego genomu. Zidentyfikowanie rodzin genów, które w danej linii ewolucyjnej uległy powieleniu, wiele wnosi na temat funkcjonowania organizmu. U organizmów odżywiających się materią organiczną (heterotrofów), takich jak H. influenzae, ekspansja paralogów dotyczy często genów kodujących enzymy odpowiadające za transport i rozkład substancji organicznych, natomiast w genomach autotrofów (np. M. jannaschii) powieleniu uległy geny kodujące enzymy szlaków biosyntetycznych.