Ewolucja błon biologicznych była jednym z głównych etapów powstawania życia. Ich obecność pozwoliła na wykształcenie się komórek eukariotycznych o złożonej budowie, gdzie błony tworzą liczne przedziały (kompartmenty). Każdy z nich stanowi unikatowe mikrośrodowisko, w którym zachodzą specyficzne procesy. Nie są one martwymi barierami, lecz stanowią skomplikowane, dynamiczne struktury zbudowane z białek i lipidów będących w nieustannym ruchu. Niezwykłe właściwości błon umożliwiają im wykonywanie wielu funkcji, takich jak uczestnictwo w wielu reakcjach chemicznych, regulacja transportu materii i energii oraz przenoszenie różnych sygnałów i informacji między środowiskiem a wnętrzem komórki. Błona komórkowa, która otacza każdą żywą komórkę, czyni ją odrębną całością oddzieloną od świata zewnętrznego. Regulując transport materiałów do i z komórki, zapewnia utrzymanie odpowiedniego środowiska wewnętrznego, niezbędnego do właściwego przebiegu wszystkich procesów życiowych. Jednym z ekscytujących zagadnień w badaniach błony komórkowej jest skład występujących w niej białek. Znaczną ich część stanowią enzymy, inne pełnią funkcje transportowe lub uczestniczą w przenoszeniu informacji, a jeszcze inne, zwane cząsteczkami adhezyjnymi komórki, łączą liczne komórki w tkanki. Prowadzi się również badania nad funkcjami białek błonowych w warunkach zdrowia i choroby organizmu. Do głównych cząsteczek adhezyjnych występujących w komórkach kręgowców i wielu bezkręgowców należą kadheryny. Są one odpowiedzialne za zależną odwapnia adhezję komórek. Tworzą na przykład połączenia międzykomórkowe ważne dla utrzymania struktury naskórka człowieka. Brak tych białek jest związany z inwazyjnością niektórych nowotworów złośliwych. Pewne kadheryny pośredniczą w łączeniu komórek we wczesnym stadium zarodkowym, co świadczy o ich ważnej roli w rozwoju organizmu.